Kardiyovasküler Hastalıklarda Non İnvaziv Tanı Yöntemleri

Kardiyovasküler Hastalıklarda Non İnvaziv Tanı Yöntemleri

 • •Elektrokardiyografi
 • •Ekokardiyografi
 • •Egzersiz stress testleri-Treadmill
 • •Myokard perfüzyon sintigrafisi
 • •Positron yayınlayıcı tomografi (Positron Emission Tomography-PET)
 • •Koroner angiyo CT (Çok Kesitli BT Anjiyografi)
 • •Kardiyak MR

Elektrokardiyografi (EKG)

 • •Bazal ritm
 • •Kalp tepe atım hızı
 • •Aks değişiklikleri
 • •Dal blokları
 • •Boşluk büyümeleri, hipertrofi bulguları
 • •ST-T değişiklikleri

Sinüzal ritm: Normalde kalp atımları sinüs düğümünün kontrolundedir (temel=bazal ritm sinüzaldir)

 • •P dalgaları görülür.
 • •Kalp atımları düzenlidir.
 • •Erişkin kişide kalp atım hızı dakikada 60-100 arasındadır.

Nodal ritm: kalp atım hızı dakikada 40-60 arasındadır.
Ventriküler ritm: Kalp atım hızı dakikada <40 dır.

Ambulatuvar EKG Görüntüleme

 • •Holter Monitorizasyon (24-72 saat)
 • •Event-Loop Recorder (1hafta-1ay)

Çarpıntı yada senkop etyolojisi

 • •Aritmi
 • •ST-T değişikliği

Ekokardiyografi (EKO)

 • • Ejeksiyon fraksiyonu (EF)
 • • Bölgesel duvar hareketleri
 • • Boşluk büyümeleri
 • • Duvar kalınlıkları
 • • Kalp kapaklarının değerlendirilmesi
 • • Pulmoner arter basıncı
 • • Diyastolik fonksiyonların değerlendirilmesi

Egzersiz stress testleri-Treadmill
Diyagnostik ve prognostik amaçlı yapılır.
Egzersizle J noktası çökmesi veya hızla yükselen upsloping ST çökmesi normal kişilerdede olur.
J noktasından sonra 0,08 saniyeden daha uzun süreli, 1 mm veya daha fazla horizontal, downslopping veya yavaş yükselen 1.5 mmden fazla upslopping ST çökmesi patolojik kabul edilir.

non-invaziv

Dereceli yürüme testleri (Maksimal yada submaksimal)

 • –Egzersizin maksimum hızı, süresi, eğimi belirlenir.
 • –Semptomların başladığı kalp hızı belirlenir.
 • –İskemik EKG değişiklikleri belirlenir.
 • –Efora TA ve nabız cevabı, aritmi olup olmadığı belirlenir.

220-Yaş=Predikte edilen maksimum kalp hızı(PMHR) Hedef Kalp Hızıdır.
Genel olarak Bruce yada modifiye Bruce protokolü uygulanır.

Endikasyonları

 • •Bilinen IKH lı veya önceden stabil anjinalı hastalarda rekürren göğüs ağrısının değerlendirilmesi
 • •Atipik göğüs ağrısıyla başvuranlarda İKH ekarte edilmesi
 • •Kardiyak check up amaçlı gelenler, sporcular
 • •Egzersizin indüklediği aritmilerin değerlendirilmesi
 • •PCI ve ACBG geçirenlerde rutin takip izlem amaçlı
 • •İKH olanlarda cerrahi öncesi değerlendirme
 • •Kapak hastalarında FK tayini, cerrahi öncesi değerlendirme

Kontrendikasyonları

 • •AMİ sonrası 5 günden önce
 • •Yüksek riskli unstabil anjina
 • •Semptom veya hemodinamik yetersizliğe yol açan kontrolsuz aritmiler
 • •Semptomatik ciddi aort stenozu
 • •Semptomatik kontrolsuz kalp yetersizliği
 • •Akut pulmoner emboli veya pulmoner infarktüs
 • •Akut myokardit veya perikardit
 • •Akut aort disseksiyonu
 • •Sol ana koroner arter darlığı
 • •Kontrolsuz hipertansiyon
 • •Egzersize engel olacak fiziki veya mental gerilik

Egzersiz Sonlandırma Nedenleri

 • •İskemi kanıtıyla birlikte artan efora rağmen sistolik kan basıncında bazal değerden 10 mmHg den fazla düşme
 • •Ortadan ağıra kadar angina
 • •1mmden fazla ST elevasyonu
 • •Zayıf perfüzyon bulguları (siyanoz, solukluk)
 • •Artan sinir sistemi bulguları (baş dönmesi veya presenkop)
 • •Ventriküler taşikardi
 • •Hastanın durdurma isteği
 • •EKG yada kan basıncı görüntülemesinde teknik problemler

Myokard perfüzyon sintigrafisi

 • Myokard perfüzyonu hakkında bilgi verir.
 • Genellikle Talyum 201 le incelenir.
 • İskemi uyaranı olarak egzersiz, dipiridamol, adenozin veya dobutamin kullanılır.
 • Görüntüleme planar yada SPECT görüntüleme (tomografik imajlar) şeklinde yapılır.

Positron yayınlayıcı tomografi (Positron Emission Tomography-PET)

 • Positronun parçalanmasıyla yayılan fotonları kaydederek myokardın perfüzyonu ve metabolik aktivitesi hakkında bilgi verir.
 • Myokard iskemisini en iyi gösteren yöntemdir.

Koroner Angiyo CT (Çok Kesitli BT Anjiyografi) (Multislice Kardiyak BT)

 • •Çok kesitli (16, 32, 40, 64, 125…. slice) bilgisayarlı tomografi yöntemi ile kalsiyum skoru ve koronerlerdeki plaklar hakkında bilgi verir.
 • •Çekim süresi çok kısa 10 dk
 • •Kontrast madde öncesi üre, bun, kreatinin değerleri böbrek fonksiyonlarına ait bilgi bilinmeli.

Kardiyak MR

 • •Perikard kalınlığı (özellikle tbc perikardit)
 • •Sol ve sağ ventrikül değerlendirilmesi (sol ventrikül hipertrofisi, aritmojenik sağ ventrikül displazisi)
 • •Aort disseksiyonu

Yorum Yaz